Veri sorumlusunun kimliği

profilkitap.com İnternet sitesinin faaliyetleri yürüten Yukarı Dudullu, Necip Fazıl Bulvarı Keyap
Çarşı No:112, 34775 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Overteam Bilgi Teknolojileri İletişim ve
Reklamcılık Ltd. Şti. olarak veri sorumlusu sıfatıyla, siteyi ziyaret eden veya üye olan
ziyaretçilerden elde ettiği kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na
(“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki
hususları bilgilerinize sunuyoruz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart
2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı
çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.
kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde
işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği 6698 sayılı KVKK uyarınca, Firmamız ile
paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak, veyahut herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek,
depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde
gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri

Paylaştığınız kişisel veriler,

● profilkitap.com, internet sitesinin kullanımını iyileştirmek ve kullanıcıların özel tercih ve ilgi
alanlarına göre çalışmalar ve gösterimler yapmak, hizmetlerini geliştirmek ve üyelerine
daha iyi hizmet sağlayabilmek için üyelik aşamasında ve internet sitesini kullanırken
● 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan
26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve
Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de
yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem
sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için;
● Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat
gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için;

6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme: Yukarıda
belirtilen amaçlarla ve internet sitesinin daha iyi hizmet sağlayabilmesi ve servislerini geliştirmesi
maksadıyla yapılacak işbirliği kapsamında bu verileri 3. şahıslar ile paylaşılabilir. Firmamız ile
paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; başta Google olmak üzere,
tedarikçilerimiz, sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere
ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet alınan, iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurtiçi
/ yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir. Söz konusu google analitikleri kapsamında çerezler ile
toplanan veriler, ABD’de bulunan Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu veriler
Google’ın veri koruma ilkeleri ile uyumlu olarak muhafaza edilmektedir.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz Nelerdir?
● Kimlik ve İletişim Bilgisi: Ad, soyad, telefon, adres, e-posta adresi
● Konum Bilgisi: profilkitap.com’un hizmetlerini kullanmanız esnasında paylaşmış
olduğunuz, GPS verisi gibi konumunuza ilişkin bilgiler
● İşlem Güvenliği Bilgisi: “log in credential” bilgileri, parola bilgileri
● Pazarlama Bilgisi: Kullanıcı alışkanlıklarınız ile beğenilerinizi gösteren raporlar ve
değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, çerez (cookie) kayıtları vb. bilgiler
● Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi: Site üzerinden yaptığınız talep ve şikayetler ile Site’de
paylaştığınız yorumlarınız
● Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Kişisel verilerinizin toplanma şekli

Kişisel verileriniz,
● Firmamız internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar aracılığıyla telefon, iş veya
özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan

sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan
çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;
● Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, şubelerimiz, tedarikçilerimiz, diğer satış
kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi
kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;
● Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket,
oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal
medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri
tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve
verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12.
maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen
düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Firmamız, kişisel
verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin
hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim
yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel
verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum
derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma
yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması
veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde
gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:

Kişisel Veri Sahibi, Firmamıza (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili;

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
● Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

profilkitap.com haricinde kullanıcının kişisel verilerine yalnızca kullanıcının kendisi ulaşılabilir ve
bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcı talep ederse kişisel verileri
profilkitap.com tarafından da güncellenebilir.

Şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlarda bu siteden toplanan
bilgiler devredilebilir.

profilkitap.com, işbu Aydınlatma Metnini Web Sitesinde yayınlayarak gerektikçe değiştirebilir

İstanbul Ticaret Odası’nın 548648 sicil sayısında kayıtlı, 0649042145000016 MERSİS
numarasına sahip, 19 Mayıs Mah. Veteriner Hilmi Sok. Hilmi Palas No:4 D:4 34360 Şİşli,İstanbul
adresinde bulunan Overteam Bilgi Teknolojileri İletişim ve Reklamcılık Ltd Şti, KVKK kapsamında
Veri Sorumlusu’dur.

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından
herhangi birisine yöneltebilir:

E-posta: bilgi@profikitap.com
Adres: Yukarı Dudullu, Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı No:112, 34775 Ümraniye/İstanbul
Tel: (0216) 365 70 91